Zákon č. 725/2004 Z. z. a s n ím súvisace vykon ávacie ...

6 Zákon č. 725/2004 Z. z. a jeho vykonávacie vyhlášky Štruktúra zákona č. 725/2004 Z. z. Príloha č. 1 – Kategórie vozidiel Príloha č. 2 – Preberané právne akty ES a EÚ
http://www.testek.sk/files/seminarrppk.pdf